_PRINT 


ข่าว : พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
"พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์" ขอพรพระแม่มารีย์ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกๆชาวยอแซฟให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งวอนขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานสติปัญญาและสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่พวกลูกทุกคน
"พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์" ขอพรพระแม่มารีย์ช่วยปกป้องคุ้มครองลูกๆชาวยอแซฟให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งวอนขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานสติปัญญาและสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่พวกลูกทุกคน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 173 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:34:34:PM