_PRINT 


ข่าว : ประมวลภาพการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ประมวลภาพการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2562   ทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2562   ทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 238 ครั้ง
วันที่ 27 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:24:03:PM